Adatvédelm

2024. 07. 20.

ADATVÉDELEM

Az Energy Táncstúdió számára kiemelkedő fontosságú a Tag illetve Szülő/Gondviselő által a beiratkozáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, illetve az információs önrendelkezési jogának biztosítása. Ennek keretében az Energy Táncstúdió az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII.törvény alapján a TAG/SZÜLŐ/GONDVISELŐ személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályok alapján és azokkal összhangban kezeli.

A jelen adatvédelmi rendelkezések értelmezése szempontjából használt alapfogalmak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat, ahol bűnügyi személyes adatnak minősül a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntető eljárással összefüggésben, a büntető eljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít továbbá a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. Ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának, vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A leendő Tag/Szülő/Gondviselő a jelentkezési lapot önkéntesen tölti ki, amellyel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Energy Táncstúdió a jelentkezési lapon megadott személyes adatait a jelen szabályzatban meghatározott célból kezelje.

Az adatok kezelője:

Tóth Gábor e.v. , Székhelye: 9700 Szombathely, Senyefai u. 36. , Nyilvántartási száma: , Adószáma: , illetve megbízott képviselő: Vörös Orsolya

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatok nyilvánosságra hozatala azon adatok körében lehetséges, amelyeket a Tag kifejezetten engedélyezett. A Tagtól különleges adat nem kérhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az adatkezelés jogalapja az a versenyző önkéntes adatszolgáltatása. Az adatkezelés a jelentkezési adatlap kitöltése napján kezdődik és a kiiratkozástól számított egy hónapig tart, ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az adatkezelő harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végez.

A Tag/Szülő/Gondviselő adatvédelemmel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és Információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén Bírósághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak.

Jogi nyilatkozat

A Tánciskolában tanult koreográfiák -mint szellemi szabad termék- az Energy Tánciskola tulajdonát képezik, és a termékkel való visszaélés peres eljárást von maga után.

A Tánciskola jó hírnevét bármilyen módon sértő viselkedés, nyilatkozat az Energy Tánciskola bármilyen helyszínén, interneten (Facebook, egyéb közösségi oldalak) azonnali kizárást von maga után.

A Tánciskola minden jogot fenntart magának, ami bármilyen jellegű hang és képi anyag felvételének kizárólagosságára vonatkozik.

A Tánciskola bármely rendezvényén résztvevő személyek a bérlet vásárlásakor automatikusan beleegyezésüket adják, hogy a tánciskola által megjelentetett képi/hanganyagokon megjelenjenek, legyen az internet, televízió, rádió, egyéb.

Amennyiben bármely résztvevőnek a fenti ellen kifogása van -természetesen- megteheti, hogy az adott táncórán/rendezvényen nem vesz részt, de ez esetben a tánciskolával szemben semmilyen pénzügyi követeléssel nem élhet.

Minden, az itt leírtakon kívüli kérdéskörben a mindenkori magyar PTK. És BTK.alapelvei a mérvadók.

Bármilyen kérdés esetén a +36 70 336 5701 telefonszámon és az címen tudsz elérni minket.